Európsky parlament chce, aby Európska únia zaviedla koncept reprodukčných a sexuálnych práv pre všetky členské štáty a obmedzila právo vyjadrovať sa k tejto kontroverznej téme!

 

Ide o útok na základné ľudské práva vrátane slobody prejavu, ochrany života a suverenity členských štátov.

V skutočnosti ide tu o uznanie, že také kontroverzné požiadavky ako potrat na požiadanie aj pre neplnoleté dievčatá alebo nútená sexuálna výchova v jej najneprípustnejšej forme sú ľudskými právami. Práva, ktoré musia byť uznané a implementované aj všetkými členskými štátmi EÚ.

Postavte sa proti neoprávnenej koncentrácii moci zo strany superštátu EÚ!

V dôsledku týchto opatrení sa Európska únia namiesto toho, aby zostala spoločenstvom suverénnych štátov, môže zmeniť na superštát, ktorý sa zmocní právomocí, ktoré mu neboli udelené, aby členským štátom vnútil radikálne a ideologické riešenia.

V roku 2014 sa vďaka odporu občianskej spoločnosti podarilo odmietnuť prijatie extrémne kontroverznej „správy Estrela“ Európskym parlamentom. Cieľom tejto správy bolo zaviesť do oficiálneho jazyka EÚ pojmy reprodukčné a sexuálne práva a tzv. právo na potrat. Dnes, napriek vtedy tak jasne vyjadrenému nesúhlasu, musíme čeliť ďalšej hrozbe zavedenia týchto radikálnych konceptov do Európskej únie!

Hoci tieto rezolúcie nie sú záväzným zákonom, vyvíjajú tlak na všetky štáty, ktoré chránia život, rodinu a práva detí.

Nesmieme to dovoliť!

Chráňte naše právo rozhodovať o sebe!

Zmluvy, na základe ktorých má Európska únia fungovať, jasne uvádzajú, že Európska únia nemá právo zasahovať do zdravotnej politiky členských štátov. A práve do tejto oblasti patria práva týkajúce sa reprodukčného a sexuálneho zdravia.

To, že Európska únia nemá právomoc zasahovať do zdravotných politík členských štátov, opakovane potvrdila aj samotná Európska komisia.

Krajiny vstúpili do Európskej únie ako do spoločenstva rovnocenných, suverénnych a rôznorodých štátov. Spoločenstvo založené na princípoch subsidiarity Únie a rešpektovania výlučných právomocí každého štátu.

Postavte sa proti uzurpovaniu moci zo strany Parlamentu EÚ!

V záujme ochrany týchto hodnôt, ako aj základných ľudských práv, ktoré sú pojmom „reprodukčné a sexuálne práva“ podkopávané, vás povzbudzujeme, aby ste podpísali petíciu adresovanú poslancom Európskeho parlamentu.

Poslanci Európskeho parlamentu, ktorí zastupujú nás, občanov, musia vedieť, že občianska spoločnosť nesúhlasí s vnucovaním ideologickej koncepcie „reprodukčných a sexuálnych práv“ štátom ani so zasahovaním do právomocí členských štátov vyhradených zmluvným právom.

Vážení poslanci Európskeho parlamentu,

 

s veľkým znepokojením sme prijali informáciu o tom, že Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 11. mája 2021 schválil správu o sexuálnych a reprodukčných právach, ktorú Európskemu parlamentu predložil poslanec Predrag Fred Matic.

Takéto rozhodnutie výboru znamená, že o tejto správe bude čoskoro hlasovať celý Európsky parlament a môže prijať uznesenie založené na mimoriadne radikálnych požiadavkách.

Myšlienky obsiahnuté v správe, ako aj v návrhu uznesenia, ktorý ju podporuje, sú neopodstatnené z viacerých dôvodov. Diskusia o týchto dokumentoch by sa na fóre Európskeho parlamentu nemala vôbec uskutočniť, pretože na základe zmlúv sú záležitosti zdravia a rodiny zverené do právomoci členských štátov.

Po prvé, podľa článku 6 a článku 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie patrí problematika sexuálneho a reprodukčného zdravia do pôsobnosti vnútroštátnej zdravotnej politiky, v súvislosti s ktorou má EÚ len pomocné právomoci a nemôže sa usilovať o harmonizáciu tohto práva vo všetkých členských štátoch. To, že Európska únia nemá právomoc zasahovať do zdravotných politík členských štátov, opakovane potvrdila aj samotná Európska komisia.

Po druhé, správa a návrh rezolúcie bezprecedentne útočia na všeobecné ľudské práva a slobody ako je právo na sebaurčenie a slobodu prejavu. Oba dokumenty považujú nesúhlas s konceptom „reprodukčných a sexuálnych práv“ za porušenie demokracie a vyzývajú k obmedzeniu práv na vyjadrenie takéhoto nesúhlasu. Takýto postoj je v jasnom rozpore so základnými hodnotami európskej integrácie, demokracie a európskej civilizácie.

Po tretie, oba dokumenty nesprávne prezentujú koncept „reprodukčných a sexuálnych práv“ ako záväzný medzinárodný záväzok a prvok ľudských práv. Predovšetkým je neprijateľné, že správa aj návrh rezolúcie vyzývajú členské štáty, aby zabezpečili prístup k potratom ako k „ľudskému právu“. Správa taktiež úplne ignoruje pretrvávajúci medzinárodný odpor proti uznaniu potratov ako „ľudského práva“. Okrem toho sa v nej neberie do úvahy široký nesúhlas so zavedením slovného spojenia „reprodukčné a sexuálne práva“ do medzinárodných právnych dokumentov. Zároveň sa odvoláva na záverečný dokument samitu v Nairobi, ktorého obsah sa stretol s rozhodným nesúhlasom desiatok štátov.

Dôrazne preto vyzývam vás všetkých, celý Európsky parlament, aby rešpektoval ustanovenia zmlúv, právo členských štátov a vôľu občanov, ktorých zastupujú. Žiadam vás, aby ste túto správu zamietli hneď, ako sa o nej bude v Európskom parlamente hlasovať, pretože nepochybne prekračuje rozsah právomocí udelených EÚ.

Prijatie správy v jej súčasnom znení, ako ju pripravil europoslanec Predrag Fred Matič, by predstavovalo jasné zneužitie právomocí udelených EÚ zmluvami a porušenie práva suverénnych členských štátov prijímať právne predpisy v súlade s vôľou občanov.

S úctou,

Občania Európskej únie

Koalícia proti Maticovej správe

Simona Baldassarre

Member of the European Parliament

Italy

Margarita de la Pisa Carrión

Member of the European Parliament

Spain

Anna Zaborska

Member of Parliament

Slovakia

Ivan Štefanec

Member of the European Parliament

Slovakia

Joachim Kuhs

Member of the European Parliament

Germany

Nicolaus Fest

Member of the European Parliament

Germany

Jaak Madison

Member of the European Parliament

Estonia

Patryk Jaki

Member of the European Parliament

Poland

Jörg Meuthen

Member of the European Parliament

Germany

Marriage, Sex and Culture Group

United Kingdom

March for Family National Association

България

Aliance pro rodinu

Česko

Tradiční rodina z. s.

Česko

Femina Europa

France

Espana – Navarra Confidencial

España

One of Us Nederland

Nederland

Aktionsbündnis für Ehe & Familie – DemoFürAlle

Deutschland

Asociația PRO VITA București

România

Pro-Life Action

Slovensko

Association for Life and Family

Slovensko

Center for Fundamental Rights

Magyarország

Pro Vita & Famiglia

Italia

Aktion Lebensrecht für Alle, ALfA e.V.

Deutschland

Jugend für das Leben e.V. (Youth for Life Germany)

Deutschland

Centrum Życia i Rodziny (The Center for Life and Family)

Polska

Federación Española de Asociaciones Próvida

España

European Federation One of Us

Europe

Marsz Niepodległości

Polska

International Organization for the Family

USA

Slovenský Dohovor za Rodinu

Slovensko