Parlament Europejski chce by Unia Europejska narzuciła wszystkim państwom członkowskim koncepcję praw reprodukcyjnych i seksualnych!

 

To uderzenie w fundamentalne prawa człowieka, w tym ochronę życia oraz suwerenność państw członkowskich.

W praktyce chodzi o uznanie, że tak kontrowersyjne postulaty jak aborcja na żądanie nawet dla nieletnich czy przymusowa edukacja seksualna w jej najbardziej permisywnej formie są prawami człowieka. Prawami, które muszą być też uznane i wdrażane przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Przeciwstawcie się nieuzgodnionej koncentracji władzy w Europejskim Superpaństwie!  

W następstwie tych działań, Unia Europejska zamiast pozostawać wspólnotą suwerennych państw, przeobrazić się może w superpaństwo, które zawłaszcza nieprzyznane jej kompetencje, po to by narzucić państwom członkowskim radykalne i ideologiczne rozwiązania.

W 2014 roku za sprawą sprzeciwu społeczeństwa obywatelskiego udało się odrzucić przyjęcie przez Parlament Europejski niezwykle kontrowersyjnego „raportu Estreli”, którego celem było wprowadzenie do oficjalnego języka UE koncepcji praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz tzw. „prawa do aborcji”.

Dziś, pomimo tak jasno wyrażonego wówczas sprzeciwu, musimy zmierzyć się z kolejną groźbą wprowadzenia tych radykalnych koncepcji do Unii Europejskiej!

Choć rezolucje nie stanowią wiążącego prawa, są one elementem nieuprawnionej presji na wszystkie państwa, które chronią życia, rodziny i praw dzieci.

Nie możemy na to pozwolić!

Brońmy swoich praw do decydowania o sobie samych!

Traktaty, na podstawie których funkcjonować powinna Unia Europejska jasno wskazują, że Unia Europejska nie ma żadnych kompetencji do tego, by ingerować w politykę zdrowotną prowadzoną przez państwa członkowskie. A to właśnie do tego obszaru zaliczyć należy prawa związane ze zdrowiem prokreacyjnym i seksualnym.

Brak kompetencji Unii Europejskiej do ingerowania w polityki zdrowotne państw członkowskich wielokrotnie potwierdziła sama Komisja Europejska.

Państwa przystępowały do Unii Europejskiej jako wspólnoty równych, suwerennych i różnorodnych państw. Wspólnoty opartej na zasadach subsydiarności, pomocniczości i poszanowania wyłącznych kompetencji każdego z tych państw.

Sprzeciwiamy się uzurpacji władzy przez Europarlament!

Aby chronić te wartości, a także fundamentalne prawa człowieka, które próbuje podważać się dziś za pomocą koncepcji „praw reprodukcyjnych i seksualnych” apelujemy do Państwa o podpisanie petycji do członków Parlamentu Europejskiego.

Reprezentujący nas w Parlamencie Europejskim posłowie muszą wiedzieć, że społeczeństwo obywatelskie nie wyraża zgody na narzucanie państwom ideologicznego pojęcia „praw reprodukcyjnych i seksualnych” oraz ingerencję w zarezerwowane prawem traktatowym kompetencje państw członkowskich.

Szanowni Posłowie do Parlamentu Europejskiego,

 

Z wielkim zaniepokojeniem przyjęliśmy informację o przyjęciu przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia w dniu 11 maja raportu o prawach seksualnych i reprodukcyjnych, złożonego do Parlamentu Europejskiego przez posła Predraga Freda Matica.

Oznacza to, że już wkrótce cały Parlament Europejski będzie głosował za przyjęciem tego raportu i uchwaleniem rezolucji opartej na jego niezwykle radykalnych postulatach.

Tezy zawarte zarówno w raporcie, jak i projekcie mającej go popierać rezolucji są nieuprawnione z wielu powodów, a dyskusja nad nimi nie powinna mieć miejsca na forum Parlamentu Europejskiego, ponieważ zgodnie z Traktatami kompetencje związane ze zdrowiem i rodziną są powierzone państwom członkowskim.

Po pierwsze, zgodnie z art. 6 i art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej kwestia zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego wchodzi w zakres polityki zdrowotnej państw, wobec których UE ma jedynie kompetencje pomocnicze i nie może dążyć do harmonizacji tego prawa w państwach członkowskich. Brak kompetencji Unii Europejskiej do ingerowania w polityki zdrowotne państw członkowskich wielokrotnie potwierdziła sama Komisja Europejska.

Po drugie, zarówno raport jak i projekt rezolucji w bezprecedensowy sposób atakują takie prawa i wolności człowieka jak prawo do samostanowienia czy wolność słowa. Obydwa dokumenty uznają sprzeciw wobec koncepcji „praw reprodukcyjnych i seksualnych” za naruszanie wartości demokratycznych i wzywają do ograniczania prawa do wyrażania swoich wątpliwości na ten temat.

Po trzecie, dokumenty te fałszywie przedstawiają pojęcie „praw reprodukcyjnych i seksualnych” jako wiążące zobowiązania międzynarodowe i element praw człowieka. W szczególności, nie do przyjęcia jest fakt, że zarówno w raporcie, jak i projekcie rezolucji wzywa się państwa członkowskie do zapewnienia dostępu do aborcji i przedstawia się ją jako „prawo człowieka”. Raport całkowicie ignoruje też wielokrotnie wyrażany na arenie międzynarodowej sprzeciw wobec uznania aborcji za „prawo człowieka” oraz brak zgody na wprowadzenie do dokumentów międzynarodowych sformułowania „prawa reprodukcyjne i seksualne”. Jednocześnie powołuje się na dokument końcowy szczytu w Nairobi, którego treść spotkała się ze stanowczym sprzeciwem kilkudziesięciu państw.

Dlatego zdecydowanie apeluję do Państwa, do całego Parlamentu Europejskiego o respektowanie przepisów Traktatów oraz praw państw członkowskich i wyrażanej w nich woli obywateli, których Państwo reprezentujecie. Proszę o odrzucenie tego raportu, gdy tylko zostanie on oddany pod głosowanie w Parlamencie Europejskim jako bez wątpienia przekraczającego swym zakresem i treścią kompetencje przyznane UE. Przyjęcie w aktualnym brzmieniu raportu, który przygotował Predrag Fred Matic stanowiłoby jaskrawe przekroczenie kompetencji przyznanych UE na mocy Traktatów i pogwałcenie praw suwerennych państw członkowskich do stanowienia prawa zgodnego z wolą obywateli.

 

Z wyrazami szacunku,

Obywatele Unii Europejskiej

Koalicja przeciw raportowi Maticia

Simona Baldassarre

Member of the European Parliament

Italy

Margarita de la Pisa Carrión

Member of the European Parliament

Spain

Anna Zaborska

Member of Parliament

Slovakia

Ivan Štefanec

Member of the European Parliament

Slovakia

Joachim Kuhs

Member of the European Parliament

Germany

Nicolaus Fest

Member of the European Parliament

Germany

Jaak Madison

Member of the European Parliament

Estonia

Patryk Jaki

Member of the European Parliament

Poland

Jörg Meuthen

Member of the European Parliament

Germany

Marriage, Sex and Culture Group

United Kingdom

March for Family National Association

България

Aliance pro rodinu

Česko

Tradiční rodina z. s.

Česko

Femina Europa

France

Espana – Navarra Confidencial

España

One of Us Nederland

Nederland

Aktionsbündnis für Ehe & Familie – DemoFürAlle

Deutschland

Asociația PRO VITA București

România

Pro-Life Action

Slovensko

Association for Life and Family

Slovensko

Center for Fundamental Rights

Magyarország

Pro Vita & Famiglia

Italia

Aktion Lebensrecht für Alle, ALfA e.V.

Deutschland

Jugend für das Leben e.V. (Youth for Life Germany)

Deutschland

Centrum Życia i Rodziny (The Center for Life and Family)

Polska

Federación Española de Asociaciones Próvida

España

European Federation One of Us

Europe

Marsz Niepodległości

Polska

International Organization for the Family

USA

Slovenský Dohovor za Rodinu

Slovensko