Tisztelt barátai a szabadságnak, az igazságnak, a családnak és a jogállamiságnak!

 

Az Európai Parlament azt szeretné, hogy az Unió minden tagállamra rákényszerítse a szexuális és reproduktív jogokra vonatkozó elképzeléseit és korlátozza az ahhoz való jogunkat, hogy felszólaljunk ebben az ellentmondásos ügyben.

 

Ez egy nyílt támadás az alapjogaink, így a szólászabadsághoz való jogunk ellen is. Ez támadás az élet védelme és a tagállamok szuverenitása ellen.

Lényegében a kísérlet célja az olyan ellentmondásos követelések emberi jogként történő elfogadtatása, mint a mindenki számára, így a fiatalkorúak számára is elérhető abortusz, vagy a kötelező szexuális oktatás bevezetése annak a legszabadosabb formájában, olyan jogként, melyet az EU tagállamainak kötelező lenne elfogadniuk és érvényesíteniük.

Szálljunk szembe a szuperállam hatalomkoncentrációs kísérletével!

Az ilyen lépések ahhoz vezethetnek, hogy az Európai Unió megszűnik létezni, mint szuverén államok közössége, és átalakul egy szuperállammá, valamint olyan hatalmat ragad magához, melyet senki nem biztosított a részére, majd kényszer útján vezet be szélsőséges, ideológiai természetű megoldásokat a tagországokban.

2014-ben, hála a civil társadalom fellépésének, sikerült megakadályozni a rendkívül ellentmondásos „Estrela-jelentés” elfogadását az Európai Parlamentben. A jelentés célja az volt, hogy bevezesse a szexuális és reproduktív jogok, és az úgynevezett „abortuszhoz fűződő jog” fogalmát az Unió hivatalos nyelvezetébe.

Annak ellenére, hogy mindez komoly ellenállásba ütközött 2014-ben, ma ismét azzal a fenyegetéssel kell szembenéznünk, hogy ezek a szélsőséges fogalmak teret nyernek az EU-ban.

Bár ezek az állásfoglalások nem rendelkeznek jogi kötőerővel, nyomást gyakorolnak minden olyan államra, mely védi a családok és a gyermekek jogait. Nem engedhetjük, hogy ez megtörténjen!

Védjük meg közösen a döntéshez való jogunkat!

Az Európai Unió működését szabályozó nemzetközi szerződések egyértelműen jelzik, hogy az Uniónak nincs beleszólása a tagállamok egészségügyi politikájába. A szexuális és reproduktív jogok pedig pontosan ebbe a kategóriába tartoznak. Az Európai Bizottság is többször megerősítette, hogy az Uniónak nincs beleszólása a tagállamok egészségüggyel kapcsolatos döntéseibe.

Az országok abban a tudatban csatlakoztak az Európai Unióhoz, hogy az egyenlő, szuverén és sokszínű államokból álló közösség. Egy közösség, mely a szubszidiaritás uniós alapelvére támaszkodik, és tiszteletben tartja a tagországok hatásköreit.

Szálljunk szembe az Európai Parlament hatalomszerzési kísérletével!

Annak érdekében, hogy megóvjuk ezeket az értékeket, valamint azokat az alapvető emberi jogokat, melyeket a „szexuális és reproduktív jogok” fogalmán keresztül próbálnak aláásni, arra biztatjuk Önt, hogy írjon alá egy petíciót, melynek címzettjei az Európai Parlamentben ülő képviselők.

Ezek a politikusok minket képviselnek az Európai Parlamentben. Tudassuk velük, hogy a civil társadalom nem törődik bele abba, hogy a tagállamokra erőltessék a „szexuális és reproduktív jogok” ideológiai értelmezését, valamint nem tűrjük a tagállami jogok elbitorlását.

Tisztelt Képviselők!

 

Komoly aggodalommal vettük tudomásul, hogy 2021. május 11-én a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jóváhagyta azt a szexuális és reproduktív jogokról szóló jelentést, melyet Predrag Fred Matic képviselő úr nyújtott be az Európai Parlament felé.

Ez a bizottsági döntés azt mutatja, hogy a jelentés hamarosan a teljes Európai Parlament elé kerül, és elképzelhető, hogy a testület egy olyan állásfoglalási indítványt szavaz meg, mely rendkívül szélsőséges követeléseken alapszik.

A jelentés és az azt támogató állásfoglalási indítvány olyan gondolatokat fogalmaz meg, melyek több okból is tarthatatlanok. Ezeknek az előterjesztéseknek, illetve a róluk szóló vitának semmi helye az Európai Parlamentben, mivel az uniós szerződéseket alapul véve az egészségügyi és családpolitikai kérdések tagállami kompetenciába tartoznak.

Először, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 6. és 168. cikke alapján a szexuális és reproduktív jogok ügye a nemzeti egészségügy-politika hatáskörébe tartozik, mellyel kapcsolatban az EU-nak csak kiegészítő szerepe van, és nincs rá lehetősége, hogy a területen uniós jogharmonizációra törekedjen. Az Európai Bizottság is többször megerősítette, hogy az Uniónak nincs beleszólása a tagállamok egészségüggyel kapcsolatos döntéseibe.

Másodszor, a jelentés és az állásfoglalási indítvány példátlan támadást jelentenek az egyetemes emberi jogok és szabadságok ellen, így a lelkiismereti- és szólásszabadság ellen. Mindkét dokumentum úgy véli, hogy a „szexuális és reproduktív jogokkal” szembeni minden ellenkezés aláássa a demokráciát, és felszólít azok véleménynyilvánítási szabadságának korlátozására, akik ellenvéleményt fogalmaznak meg. Ez a hozzáállás nem egyeztethető össze az európai integráció, demokrácia és az európai civilizáció alapelveivel.

Harmadszor, minkét dokumentum hamis fényben állítja be a „szexuális és reproduktív jogokat”, mintha azok az emberi jogok részét képeznék, és elismerésükre nemzetközi kötelezettségek vonatkoznának. Kifogásolandó továbbá az, hogy mind a jelentés, mind az állásfoglalási indítvány arra szólítja fel a tagállamokat, hogy „emberi jogként” tegyék elérhetővé az abortuszokat. Továbbá figyelmen kívül hagyják azt a széleskörű vitát, mely a „szexuális és reproduktív jogok” kifejezés beemelését övezi egy nemzetközi jogi dokumentumba. Ugyanakkor úgy hivatkoznak a Nairobiban megtartott konferencia záródokumentumára, mintha annak tartalma nem váltott volna ki jelentős ellenállást számos ország részéről.

A fentieknek megfelelően nyomatékosan kérem mindannyiukat, az egész Európai Parlamentet, hogy tartsák tiszteletben az uniós szerződéseket, a tagállamok törvényeit és az állampolgárok akaratát. Arra kérem Önöket, hogy utasítsák vissza ezt a jelentést, amint szavazásra kerül az Európai Parlamentben, mivel az jelentősen túlmegy az EU hatáskörén.

A jelentés mostani formájában, Predrag Fred Matic képviselő úr megfogalmazásában történő elfogadása, azt jelentené, hogy az EU visszaél azzal a hatalommal, melyet a szerződések részére biztosítottak, és súlyosan megsérti a tagállamok azon jogát, hogy az állampolgáraik akarata szerint folytassanak jogalkotást.

 

Üdvözlettel,

Az Európai Unió állampolgárai

Koalíció a Matic-jelentés ellen

Simona Baldassarre

Member of the European Parliament

Italy

Margarita de la Pisa Carrión

Member of the European Parliament

Spain

Anna Zaborska

Member of Parliament

Slovakia

Ivan Štefanec

Member of the European Parliament

Slovakia

Joachim Kuhs

Member of the European Parliament

Germany

Nicolaus Fest

Member of the European Parliament

Germany

Jaak Madison

Member of the European Parliament

Estonia

Patryk Jaki

Member of the European Parliament

Poland

Jörg Meuthen

Member of the European Parliament

Germany

Marriage, Sex and Culture Group

United Kingdom

March for Family National Association

България

Aliance pro rodinu

Česko

Tradiční rodina z. s.

Česko

Femina Europa

France

Espana – Navarra Confidencial

España

One of Us Nederland

Nederland

Aktionsbündnis für Ehe & Familie – DemoFürAlle

Deutschland

Asociația PRO VITA București

România

Pro-Life Action

Slovensko

Association for Life and Family

Slovensko

Center for Fundamental Rights

Magyarország

Pro Vita & Famiglia

Italia

Aktion Lebensrecht für Alle, ALfA e.V.

Deutschland

Jugend für das Leben e.V. (Youth for Life Germany)

Deutschland

Centrum Życia i Rodziny (The Center for Life and Family)

Polska

Federación Española de Asociaciones Próvida

España

European Federation One of Us

Europe

Marsz Niepodległości

Polska

International Organization for the Family

USA

Slovenský Dohovor za Rodinu

Slovensko