Evropský parlament si přeje, aby Evropská unie zavedla koncept reprodukčních a sexuálních práv ve všechny členských státech a omezila právo vystupovat proti této kontroverzní otázce!

 

edná se o útok na základní lidská práva, včetně svobody projevu, ochrany života a svrchovanosti členských států.

V praxi jde o uznání, že takové kontroverzní požadavky, jako je potrat na vyžádání i pro nezletilé nebo nucená sexuální výchova v její nejpřípustnější podobě, jsou lidská práva. Práva, která musí být uznána a prováděna všemi členskými státy EU. 

Postavte se proti neautorizovanému koncentrování moci Evropksým superstátem. 

Výsledkem těchto opatření může být, že se Evropská unie namísto toho, aby zůstala společenstvím suverénních států, může stát superstátem, který se zmocní pravomocí, které jí nebyly svěřeny, aby mohla členským státům vnutit radikální a ideologická řešení. 

V roce 2014 bylo možné díky odporu občanské společnosti odmítnout přijetí extrémně kontroverzní „Estrellovy zprávy“ Evropským parlamentem.  Cílem zprávy bylo zavést do úředního jazyka EU pojmy reprodukční a sexuální práva a takzvané „právo na potrat“. Dnes, navzdory tehdy jasně vyjádřené opozici, musíme čelit další hrozbě zavedení těchto radikálních konceptů do Evropské unie! 

I když rezoluce nejsou závazné, vyvíjejí tlak na všechny státy, které chrání život, rodinu a práva dětí.  

Nemůžeme dopustit, aby se to stalo! 

Braňte naše právo rozhodovat se sami za sebe! 

Smlouvy, podle nichž má fungovat Evropská unie, jasně ukazují, že Evropská unie nemá žádnou pravomoc zasahovat do politik v oblasti zdraví v členských státech. A právě v této oblasti padají práva týkající se plodného a sexuálního zdraví. 

Nedostatek pravomoci Evropské unie zasahovat do politik v oblasti zdraví členských států opakovaně potvrdila i samotná Evropská komise. 

 Země vstoupily do Evropské unie jako společenství rovných, svrchovaných a rozmanitých států. Komunita založená na zásadách subsidiarity Unie a respektování výlučných pravomocí každého státu. 

Postavte se proti uzurpování moci Evropským parlamentem! 

V zájmu ochrany těchto hodnot a základních lidských práv, která jsou podkopávána pojmem „reprodukční a sexuální práva“, vám doporučujeme podepsat petici adresovanou poslancům Evropského parlamentu.  

Poslanci Evropského parlamentu, kteří zastupují nás, občany, musí vědět, že občanská společnost nesouhlasí s vnucováním ideologického konceptu „reprodukčních a sexuálních práv“ státům ani se zásahem do pravomocí členských států.   

Vážení poslanci,  

 

S velkým znepokojením jsme přijali informaci o schválení zprávy O sexuálním a reprodukčním zdraví a souvisejících právech, která byla schválena Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví 11. května 2021.   

 Takové rozhodnutí výboru znamená, že o této zprávě bude brzy hlasovat celý Evropský parlament a může přijmout usnesení založené na extrémně radikálních požadavcích.  

Myšlenky obsažené ve zprávě i v návrhu usnesení jsou z mnoha důvodů neopodstatněné. Diskuse o těchto dokumentech by neměla být projednávána na půdě Evropského parlamentu, protože na základě Smluv jsou záležitosti zdraví a rodiny svěřeny do kompetence členských států. 

Zaprvé, podle článku 6 a článku 168 Smlouvy o fungování Evropské unie spadá otázka sexuálního a reprodukčního zdraví do působnosti národní zdravotní politiky, ve vztahu k níž má EU pouze doplňkovou pravomoc a nesmí se snažit harmonizovat tento zákon ve všech členských státech. Nedostatek pravomoci Evropské unie zasahovat do politik v oblasti zdraví v členských státech opakovaně potvrdila i samotná Evropská komise. 

Za druhé, zpráva a návrh usnesení bezprecedentně útočí na všeobecná lidská práva a svobody jako na právo na sebeuvědomění a svobodu projevu. Oba dokumenty považují opozici vůči konceptu „reprodukčních a sexuálních práv“ za ničení demokracie a vyzývají k omezení práva na vyjádření takové opozice. Takový přístup je v jasném rozporu se základními hodnotami evropské integrace, demokracie a evropské civilizace. 

Zatřetí, oba dokumenty zkreslují pojem „reprodukční a sexuální práva“ jako závazný mezinárodní závazek a prvek lidských práv. Zejména je nežádoucí, že jak zpráva, tak návrh usnesení vyzývají členské státy, aby zajistily přístup k potratům jako „lidskému právu“. Zpráva rovněž zcela ignoruje pokračující mezinárodní opozici proti uznání potratu jako „lidského práva“. Kromě toho nebere v úvahu široké neshody ohledně zavedení výrazu „reprodukční a sexuální práva“ do mezinárodních právních dokumentů. Zároveň odkazuje na závěrečný dokument summitu v Nairobi, jehož obsah narazil na rozhodný nesouhlas desítek států. 

Proto důrazně apeluji na vás všechny, na celý Evropský parlament, abyste dodržovali ustanovení Smluv, právo členských států a vůli občanů, které zastupujete. Žádám vás, abyste tuto zprávu odmítli, jakmile se o ní bude hlasovat v Evropském parlamentu, protože nepochybně překračuje rozsah pravomocí udělených EU. 

Přijetí zprávy v jejím současném znění, jak ji připravil europoslanec Predrag Fred Matic, by představovalo jasné zneužití pravomocí udělených EU Smlouvami a porušení práv suverénních členských států přijímat právní předpisy v souladu s vůlí lidu.  

 

S úctou, 

Občané Evropské unie. 

Koalice proti Maticově zprávě

Simona Baldassarre

Member of the European Parliament

Italy

Margarita de la Pisa Carrión

Member of the European Parliament

Spain

Anna Zaborska

Member of Parliament

Slovakia

Ivan Štefanec

Member of the European Parliament

Slovakia

Joachim Kuhs

Member of the European Parliament

Germany

Nicolaus Fest

Member of the European Parliament

Germany

Jaak Madison

Member of the European Parliament

Estonia

Patryk Jaki

Member of the European Parliament

Poland

Jörg Meuthen

Member of the European Parliament

Germany

Marriage, Sex and Culture Group

United Kingdom

March for Family National Association

България

Aliance pro rodinu

Česko

Tradiční rodina z. s.

Česko

Femina Europa

France

Espana – Navarra Confidencial

España

One of Us Nederland

Nederland

Aktionsbündnis für Ehe & Familie – DemoFürAlle

Deutschland

Asociația PRO VITA București

România

Pro-Life Action

Slovensko

Association for Life and Family

Slovensko

Center for Fundamental Rights

Magyarország

Pro Vita & Famiglia

Italia

Aktion Lebensrecht für Alle, ALfA e.V.

Deutschland

Jugend für das Leben e.V. (Youth for Life Germany)

Deutschland

Centrum Życia i Rodziny (The Center for Life and Family)

Polska

Federación Española de Asociaciones Próvida

España

European Federation One of Us

Europe

Marsz Niepodległości

Polska

International Organization for the Family

USA

Slovenský Dohovor za Rodinu

Slovensko